skip to Main Content

วัตถุประสงค์

 1. เป็นเวทีในการนำเสนอ และเผยแพร่แนวคิดแบบ Disruptive Thinking เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ที่ต้องการขับเคลื่อนองค์กร หน่วยงานไปสู่โลก 4.0 & 5.0 ด้วยการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบริหารการขับเคลื่อน ด้วยกลยุทธ์การขับเคลื่อนในมิติใหม่ หรือ paradigm ใหม่, เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ องค์การหน่วยงานในรูปแบบการ Transformation หรือ Disruption เพื่อให้เกิดการเติบโต พัฒนาขององค์กร หน่วยงานธุรกิจ และแบรนด์แบบสร้างสรรค์และ ยั่งยืน
 2. เป็นเวทีสำคัญให้การสร้าง New Marketing Mindset ในโลกมิติใหม่ มิติที่ Digital Disruption กลายเป็น Digital On Life Experience (O2O) ให้กับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ในการเรียนรู้เข้าใจ อัปเดต และร่วมฝึกฝนความรู้ทางการตลาดร่วมเทคโนโลยี(MARTECH) ในโลกยุคใหม่ที่ต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาใช้ร่วมกันอย่างเป็นหนึ่งเดียวเพื่อตอบโจทย์สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนแทบตามไม่ทันในขณะนี้และเป็นไปตามพันธกิจหลักของ DUGA ที่ต้องการผลักดันให้เกิด Human Capital Transformation เพื่อเตรียมพร้อมคนไทยให้มีศักยภาพในการแข่งขันในระดับโลก
 3. เป็นเวทียกระดับความรู้และความชำนาญในด้านการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบาย ติดอาวุธทางการตลาดการวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจต่าง ๆ รวมทั้ง การบริการภาครัฐต่าง ๆ โดยคำนึงถึงกลยุทธ์ธุรกิจ การบริหารการตลาดร่วมเทคโนโลยีแบบมีศักยภาพ ทันโลก รวมไปถึงการเข้าใจการให้บริการ การดำเนินธุรกิจโดยมีประโยชน์ที่ตรงเป้าประสงค์ของประชาชนเป็นศูนย์กลางให้มากที่สุด (People/Customer-Centric Transformation)

ระยะเวลาในการจัดงาน

วันที่ 26-27 สิงหาคม พ.ศ. 2563

สถานที่การจัดงาน

อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องประชุมวายุภักษ์4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

การตลาดในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง ทั้งนี้เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปใช้สื่อดิจิทัล เป็นช่องทางในการสื่อสารและค้นหาข้อมูลในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ รวมถึงการบอกเล่าประสบการณ์การใช้สินค้าในรูปแบบต่างๆ มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสื่อออนไลน์จึงเป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคเป็นอย่างมากในยุคนี้นักการตลาดจะต้องปรับตัวนำแนวคิดทางด้าน Digital Marketing มาปรับใช้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป เพื่อสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจในยุคดิจิทัล Digital marketing คือ การทำการตลาดรูปแบบหนึ่งที่จะโปรโมทสินค้า หรือแบรนด์ผ่านทางเว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ตโดยผ่านสื่อกลางอิเล็คทรอนิค เช่น คอมพิวเตอร์(Computer) หรือ สมาร์ทโฟน (Smart phone) ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เนื่องจากลูกค้าสามารถเข้าถึงสื่อเหล่านี้ได้ง่าย และสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาที่สามารถเชื่อมโยงอินเตอร์เน็ตได้ทางสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) จึงได้ดำริโครงการ Marketing Tech 2020 ด้วยเล็งเห็นว่า ปัจจุบันสังคมการตลาดได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์เพื่อให้ประชาชน สามารถนำแนวคิดด้าน Digital marketing ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงร่วมผลักดัน และพัฒนาประเทศไปพร้อม ๆ กัน

 1. เกิดการสร้าง New Marketing Mindset ให้กับผู้บริหารคนไทยในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และ ภาคเอกชนด้วยการสร้างพื้นฐานความรู้ความชำนาญ ด้านการตลาดโลกใหม่ การตลาดร่วมเทคโนโลยีได้มีความรู้ความเข้าใจและ การทดลองคิดร่วมในการทำการตลาดแบบยุคดิจิทัล โดยใช้เทคโนโลยีร่วมขับเคลื่อนการตลาด เพื่อให้เกิดเป็นการสร้างสรรค์แปรรูปธุรกิจ และองค์กรให้เติบโตแบบมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และคำนึงถึง เป้าหมายทางธุรกิจในแบบ 3Ps (Inclusive & Sustainable Growth = Profit/People/ Planet)
 2. เสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารคนไทย เพื่อให้เกิดศักยภาพในการแข่งขันระดับโลก โดยเฉพาะด้านการยกระดับการสร้างขีดความสามรถในการแข่งขันในด้านอุตสาหกรรมและการบริการแห่งอนาคต ภายใต้การให้องค์ความรู้แนวใหม่ที่จะสร้างให้เกิดแนวคิดแนว Disruptive สำหรับผู้บริหารระดับตัดสินใจในการปรับเปลี่ยน Business Transformation เพื่อให้ประเทศไทยพร้อมสำหรับการเป็นประเทศที่น่าสนใจในการมาทำธุรกิจ และ ลงทุนในสายตานักธุรกิจทั่วโลก (Ease of Doing Business Index or Business Competitive Index or Brand World Index – BWI)
 3. เกิดแนวคิด วิสัยทัศน์จากเวทีระดมสมอง เพื่อให้เกิดการท้าทายแนวคิดที่มีอยู่ แนวคิดใหม่ และ แนวคิดในอนาคตสำหรับ Business Transformation ที่ผู้บริหารคนไทยจะมีองค์ความรู้เพียงพอในการสร้าง ผลักดัน หรือ เปลี่ยนแปลง
  อุตสาหกรรม ธุรกิจการบริการของตนให้ปรับเปลี่ยนไปตามโลกที่ถูกดิจิทัล disrupted และสามารถสร้างความเติบโตในอุตสาหกรรม และการบริการแห่งอนาคตที่เติบโต อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และใส่ใจใน Profit, People, Planet และ ลูกค้า & stakeholders more than shareholders เหมือนที่ผ่านมา
 • การสัมมนาวิชาการพร้อมรับฟัง ปาฐกถาพิเศษ เสวนาระดับสูง
 • การชมส่วนแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
 • การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐ และเอกชน
 • การสัมมนาวิชาการนำเสนอหัวข้อเทคโนโลยีและโซลูชั่น
 • การถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ ความก้าวหน้า และประโยชน์จากเทคโนโลยีจากผู้ประกอบการ และผู้ใช้ไอซีที
 • ผู้บริหารองค์กรระดับสูง จากหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ
 • ผู้บริหารระดับสูง ระดับ C-Suites (CEO,CMO, CTO, COO, CDO) และระดับผู้อำนวยการ Director (Marketing, IT, HR)
 • กลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นกำลังหลักในการ พัฒนาประเทศและกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ใน 12-SCurve Industries
 • ผู้บริหารจากกลุ่มบริษัทในตลาดหลักทรัพย์, บริษัทเอกชน ที่สนใจ

งบประมาณค่าใช้จ่าย

ค่าลงทะเบียนจากผู้เข้ารับการอบรม คนละ 5,900 บาท (ห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ถ้าหากลงทะเบียนก่อนวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ท่านจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษ ลงทะเบียน 2 ท่าน ราคา 7,900 บาท และค่าใช้จ่ายดังกล่าว เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม เช่น ค่ากระเป๋าและเอกสารในการอบรม ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร (ไม่รวมค่าที่พัก อาหารเช้า อาหารเย็น และค่าเดินทาง) โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑) และข้าราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

วิธีชําระค่าลงทะเบียน

กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มการลงทะเบียน พร้อมแนบเอกสารการชําระเงิน (Pay in slip) ส่งกลับมาที่ 02-661-7757 (แฟกซ์อัตโนมัติ) หรือ อีเมล Pimphatsara@absolutealliances.com ,Tanya@absolutealliances.com
ชําระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันประชุมสัมมนาฯ เข้าชื่อบัญชี บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด

  • ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาอาคารเสริมมิตร เลขที่บัญชี 085-0-12124-8
  • ธนาคารกรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์ สาขาถนนอโศกมนตรี เลขที่บัญชี 925-0-07304-7
  • ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขา สุขุมวิท 33 (บางกะปิ) เลขที่บัญชี 003-2-42408-4

รับใบเสร็จรับเงินที่หน้างาน และกรุณานำใบหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) มายื่น ณ จุดการเงินหน้างาน

หมายเหตุ: สามารถชําระค่าลงก่อนวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 และการยกเลิกการลงทะเบียนจะสมบูรณ์ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น และทําการยกเลิกก่อน 7 วันทําการ ก่อนวันสัมมนา (ผู้ร่วมสัมมนาจะไม่ได้รับค่าลงทะเบียนคืนแต่คงสิทธิ์ที่จะได้รับกระเป๋าและเอกสารประกอบการสัมมนา)

ร่วมจัดโดย

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)

สนับสนุนการจัดงานโดย

  • สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
  • สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
  • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษา

คุณภุชพงค์ โนดไธสง
รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ประธานที่ปรึกษา)

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
(รองประธานที่ปรึกษา)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เลขานุการการจัดงาน และบริหารการจัดงานโดย
สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)
159/21 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ซอย 21 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2661-7750 ต่อ 221, 222, 223 โทรสาร 0-2661-7757
อีเมล: Pimphatsara@absolutealliances.com

สนับสนุนโดย

Back To Top